HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolenie okresowe

KURSY



Kierowcy zawodowi zobowiązani są
przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.


Dla kogo szkolenie okresowe


Okres przejściowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E
wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób na starych zasadach tylko przez rok od powyższych dat. Warto wspomnieć, iż osoby, które mają uprawnienia, ale nie wykonują zawodu kierowcy, nie tracą ich wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Jeżeli będą chcieli podjąć pracę po 10 września 2010 r., zobowiązani będą do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego, którego termin zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii. Poniżej prezentujemy tabele z informacją dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:

KATEGORIE

DATA UZYSKANIA
UPRAWNIEŃ

DATA UZYSKANIA WPISU
DO PRAWA JAZDY

C1, C, C1 + E, C + E

do 31.12.1980

do 10.09.2010

od 01.01.1981 do 31.12.1995

do 10.09.2011

od 01.01.1996 do 31.12.2000

do 10.09.2012

od 01.01.2001 do 31.12.2005

do 10.09.2013

od 01.01.2006 do 10.09.2010

do 10.09.2014

 

D1, D, D1 + E, D + E

od 01.01.1981 do 31.12.1990

do 10.09.2010

od 01.01.1991 do 31.12.2000

do 10.09.2011

od 01.01.2001 do 31.12.2009

do 10.09.2012

od 01.01.2006 do 31.09.2010

do 10.09.2013

Pamiętać należy, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej dwa miesiące przed datą wskazana w tabelce. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około czterech tygodni.


Jak wygląda szkolenie ??

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje: 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

  • Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).


  • Moduł numer 2 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – czas trwania 7 godz.


  • Moduł numer 3 „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” – czas trwania 7 godz.


Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metodą
e-learningu
(zdalnego nauczania).


Podstawa prawna


Prawne ramy prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej wyznaczają:

  • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG ([dop. aut.] została zaimplementowana do prawa polskiego).

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.) reguluje całokształt problematyki związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314), zwanym dalej rozporządzeniem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego