HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

INSTRUKTOR Nauki Jazdy

KURSY


Instruktor nauki jazdy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wiadomości, umiejętności i postawy warunkujące wykonanie zadań zawodowych), na które składają się:

 • poziom wykształcenia ogólnego,

 • wiedza zawodowa,

 • umiejętności zawodowe,

 • kwalifikacje psychofizyczne,

 • etyka zawodowa,


a także kwalifikacje pracownicze tj. umiejętności rozwiązywania zadań, które czekają na niego na stanowisku pracy.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie min. średnie – kserokopia dokumentu ukończonej szkoły

 • posiadanie prawa jazdy danej kategorii min. 3 lata – kserokopia dokumentu

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 • zaświadczenie potwierdzające, że osoba nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym – Informacja z Krajowego Rejestru Karnego  
Miejsce prowadzenia zajęć:

 • część teoretyczna: P.W. "HEMAREX" Biała Podlaska ul. Słowackiego 15;


Cele kursu:

Absolwent kursu w zakresie objętym nauczaniem teoretycznym nabędzie wiedzę:

 • z zakresu psychologii

 • z zakresu metodyki nauczania

 • z zakresu techniki kierowania i obsługi pojazdu

 • z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • z zakresu zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców  


Absolwent kursu w zakresie objętym nauczaniem praktycznym zdobędzie umiejętności:

 • wykonywania czynności kontrolno-obsługowych , przed rozpoczęciem szkolenia

 • wykonywania manewrów przewidzianych programem nauczania oraz obowiązującymi przepisami

 • nienagannej techniki jazdy samochodem szkoleniowym

 • stosowania odpowiednich metod nauczania oraz wykorzystywania odpowiednich metod dydaktycznych na kursach prawa jazdy

 • oceny stanu wiedzy kandydata na kierowcę, oraz dokonania charakterystyki jego portretu psychologicznego

 • praktycznego stosowania przepisów ruchu drogowego, zasad i technik kierowania pojazdem  

Program szkolenia:

1. PSYCHOLOGIA - 10 godz
2. METODYKA NAUCZANIA - 50 godz
3. PRAWO O RUCHU DROGOWYM - 30 godz
4. TECHNIKA KIEROWANIA I OBSŁUGA POJAZDU - 18 godz
5. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - 10 godz
6. ZASADY PROWADZENIA OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW - 6 godz
7. PRAKTYKA INSTRUKTORSKA  DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:

 •      KAT. A - 60 GODZIN

 •      KAT. B - 80 GODZIN

 •      KAT. C- 80 GODZINUwaga:
zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.


Wykładowcy:

 • Dyrektor P.W. HEMAREX z wieloletnim doświadczeniem jako egzaminator w zakresie prawa jazdy kat. A, B, B+E,C,C+E,D,D+E,T

 • Psycholog transportu drogowego

 • Specjalista do szkolenia (metodyka nauczania)Egzamin:


Kurs kończy się egzaminem państwowym z części teoretycznej (przepisy ruchu drogowego, metodyka nauczania, prowadzenie lekcji), praktycznej (praktyczna nauka jazdy) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski i uzyskaniem uprawnień do nauczania kandydatów na kierowców.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego