HEMAREX ; KURSY ; SZKOLENIA ; NAUKA JAZDY ; RZECZOZNAWSTWO ; BADANIA PSYCHOLOGICZNE - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych

KURSY

Kursy ADR, czyli kursy, które zobowiązani są odbyć wszyscy Ci, którzy przewożą materiały niebezpieczne, kurs podstawowy, specjalistyczny (przewóz w cysternach), oraz wszyscy Ci, którzy z materiałami niebezpiecznymi będą mieli do czynienia (magazynierzy, obsługa itp). Zdobyte uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych w formie zaświadczenia są ważne 5 lat


Uwaga:
zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 21 lat;

 • posiadanie przez niego, oprócz prawa jazdy, co najmniej trzyletniej praktyki w kierowaniu pojazdem, w stosunku do którego wymagane jest prawo jazdy kat: B, C lub D;


 • warunkiem przyjęcia kierowcy na kurs specjalistyczny jest posiadanie przez niego ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego;

 • warunkiem przyjęcia kierowcy na kurs doskonalący jest posiadanie przez niego ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego;


 • w przypadku łączenia organizowania kursu podstawowego i specjalistycznego, warunek podany w punkcie o kursie specjalistycznym uważa się za spełniony, jeżeli kierowca uzyskał pozytywną ocenę z zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, objętych programem kursu podstawowego;
Organizacja szkolenia:

 • kursu początkowego - dla kierowców, którzy nie posiadają ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego lub kursu podstawowego i odpowiedniego kursu specjalistycznego;


 • kursu doskonalącego - dla kierowców posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego lub kursu podstawowego i odpowiedniego kursu specjalistycznego; - kierowca powinien ukończyć odpowiedni kurs doskonalący w roku poprzedzającym datę ważności posiadanego zaświadczenia. Kurs doskonalący ma na celu uaktualnienie wiedzy kierowcy i uwzględnia także zmiany przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, wprowadzone w okresie, jaki upłynął od poprzedniego kursu.


 • kursu specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach.

Program szkolenia:

Program szkolenia przewiduje zdobycie przez osoby uczestniczące w szkoleniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dla bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych, a w szczególności:

 • ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych;

 • zagadnienia ochrony środowiska naturalnego przy przewozie towarów niebezpiecznych;

 • klasyfikacja i sposoby oznakowania przewożonych towarów niebezpiecznych;

 • sposoby załadunku towarów niebezpiecznych;

 • wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych oraz przeznaczenie i działanie dodatkowego wyposażenia tych pojazdów;

 • rodzaje zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby przeciwdziałania różnym rodzajom zagrożeń;

 • zasady postępowania kierowcy w czasie przewozu towarów niebezpiecznych;

 • czynności, które powinien podjąć kierowca po powstaniu wypadku, a w szczególności pomoc przedlekarską, zabezpieczenie miejsca wypadku, użycie ochron osobistych i sprzętu będącego na wyposażeniu tych pojazdów.


Miejsce prowadzenia zajęć:

 • część teoretyczna: P.W. "HEMAREX" Biała Podlaska ul. Słowackiego 15;
 


Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem państwowym z części teoretycznej przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski i uzyskaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego